วันที่ 27 มีนาคม 2560 15.00 น. นายกษิดิศ วัฒนศัพท์ วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง
ลงวันที่ 17/07/2560

นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ของแขวงทางหลวงในสังกัด ณ ห้องประชุมเวียงพิงค์ สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวงในสังกัด


'