f
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ร่วมต้อนรับ นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ
ลงวันที่ 27/06/2562

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ เดินทางไปตรวจราชการหน่วยงานในสังกัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปแผน/ผลการดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมเจ้าท่า (จท.) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ณ ห้องประชุมสำนักงานแขวงทางหลวงปัตตานี 

          โดยมีนายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา), นายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับ

 

 


'