f
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
โครงสร้างหน่วยงาน
ลงวันที่ 01/11/2561

 

 

 

  
    ข้าราชการ 01

  

 นายสุรินทร์  แก้วคีรี
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี

 

 

 ข้าราชการ 02

นายสุวิชัย  นวลฉวี
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ฝ่ายปฏิบัติการ

 

 OLDPry.jpg

นายประกาศ  พุ่มสุวรรณ
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ฝ่ายวิศวกรรม

 

ข้าราชการ 13

นางสาวนงลักษณ์  แสงหิรัญ
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ฝ่ายบริหาร

ข้าราชการ 05

นายมนพัทธิ์  พลอยปัตตา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
หัวหน้าหมวดทางหลวงโคกโพธิ์

 ข้าราชการ 19

นายวิทยา  หนิเจริญ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานวางแผน

DeSfiJ.jpg


นางสาวอุนิษา นิเย๊ะ
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
หัวหน้างานสารสนเทศ

ข้าราชการ 21

นายธัญญา ปลอดทองสม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงสายบุรี

 ข้าราชการ 04

นายเสกสันติ์ โพธิ์ศรีทอง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

 ข้าราชการ 16

นางสมจิตร  ม่านสะอาด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

         ข้าราชการ 02      

-
นายสุวิชัย  นวลฉวี
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าหมวดทางหลวงปะนาเระ

 

  ข้าราชการ 20

ส.อ.อุสมาน ไมดินเกาส์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
หัวหน้างานปรับซ่อม

  

 ข้าราชการ 03

นางณัฐริดา  สะเหม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

ข้าราชการ 08

นายสมชาติ  คงศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงยะรัง

 ข้าราชการ 20

ส.อ.อุสมาน ไมดินเกาส์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานไฟฟ้า


     ข้าราชการ 15

นางธันย์ภัคนันท์  อุสมันบาฮา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานสารบรรณ

jaTjHy.jpg

นายนิสุกรี  สุไลมาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองจิก

   

'