f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงควนรู แขวงทางหลวงสตูล ตามแบบมาตรฐานสำนักสำรวจและออกแบบ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.21+479 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 14/04/2563 eb-สต12/2563 แขวงทางหลวงสตูล
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.0+205 - กม.2+170 ระยะทาง 1.965 กม. ปริมาณงาน 23,760 ตร.ม. จำนวน 19 รายการ 13/04/2563 eb-สต11/2563 แขวงทางหลวงสตูล
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.18+025 - กม.22+090 ระยะทาง 4.065 กม. ปริมาณงาน 4.065 กม. จำนวน 15 รายการ 13/04/2563 eb-สต10/2563 แขวงทางหลวงสตูล
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.25+200 - กม.26+265 ระยะทาง 1.065 กม. ปริมาณงาน 1.065 กม. จำนวน 16 รายการ 13/04/2563 eb-สต9/2563 แขวงทางหลวงสตูล
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.40+445 - กม.42+405 ระยะทาง 1.960 กม. ปริมาณงาน 39,600 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 13/04/2563 eb-สต8/2563 แขวงทางหลวงสตูล
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ตอน 2 ระหว่าง กม.43+800 - กม.44+900 ระยะทาง 1.100 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 35 รายการ 13/04/2563 eb-สต7/2563 แขวงทางหลวงสตูล
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ตอน 1 ระหว่าง กม.43+383 - กม.43+793 ระยะทาง 0.410 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 29 รายการ 13/04/2563 eb-สต6/2563 แขวงทางหลวงสตูล
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.9+743 - กม.9+908 ระยะทาง 0.165 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 13 รายการ 07/04/2563 eb-สต5/2563 แขวงทางหลวงสตูล
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.29+100 - กม.30+940 ระยะทาง 1.840 กม. ปริมาณงาน 36,740 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 07/04/2563 eb-สต4/2563 แขวงทางหลวงสตูล
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT - OFF ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 4 ระหว่าง กม.3+455 - กม.4+820 ระยะทาง 1.365 กม. ปริมาณงาน 40 ต้น จำนวน 3 รายการ 31/03/2563 eb-สต3/2563 แขวงทางหลวงสตูล
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT - OFF ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.54+663 - กม.56+873 ระยะทาง 1.185 กม. ปริมาณงาน 66 ต้น จำนวน 3 รายการ 30/03/2563 eb-สต4/2563 แขวงทางหลวงสตูล
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.29+100 - กม.30+940 ระยะทาง 1.840 กม. ปริมาณงาน 36,740 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 07/04/2563 eb-สต4/2563 แขวงทางหลวงสตูล
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.27+750 จำนวน 4 รายการ 12/12/2562 eb-สต1/2563 แขวงทางหลวงสตูล
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.27+750 จำนวน 4 รายการ 12/12/2562 eb-สต1/2563 แขวงทางหลวงสตูล
60 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน ที่ สต/ข.๑/๒๕๖๓ 19/11/2562 สต/ข.1/2563 ลงวันที่ 19 พ.ย.2562 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 46 ถึง 60 จาก 62 รายการ