f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
งานสารบรรณ
ลงวันที่ 20/11/2561

งานสารบรรณ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานดังนี้
1. งานรับ-ส่ง/ร่าง โต้ตอบเอกสาร
2. งานเก็บเอกสาร/การยืม/การทำลาย
3. งานการเจ้าหน้าที่
4. งานประชาสัมพันธ์
5. งานรักษาความปลอดภัย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางกมลวรรณ ประชุมชนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นหัวหน้างานสารบรรณ
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวม 8 คน
- ข้าราชการ 1 คน
- พนักงานราชการ 2 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน
'