f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
376 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ระหว่าง กม.1235+400 - กม.1237+600 LT. ปริมาณงาน 2.200 กม. จำนวน 10 รายการ 30/11/2565 สข1.2.2566 ลว.30 พ.ย.2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
377 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ระหว่าง กม.151+710 - กม.153+061 ปริมาณงาน 28,032.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 20/01/2565 สข1/2/2565 ลว. 19 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
378 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ-สทิงพระ ระหว่าง กม.114+750 - กม116+275 ปริมาณงาน 30,829.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 19/01/2565 สข1/1/2565 ลว 19 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
379 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0100 ตอน หาดใหญ่-นาหม่อม ระหว่าง กม.6+300 - กม.7+206 RT. ปริมาณงาน 10,075.00 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 21/01/2565 สข1/3/2565 ลว. 20 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
380 งานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.21+600 - กม.24+135 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49 รายการ 25/08/2564 สข1/36/2564 ลว 25 สิงหาคม 2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
381 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ – พังลา ตอน 1 ระหว่าง กม.1271+325 – กม.1273+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 27 รายการ 30/12/2563 สข1/2/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
382 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ระหว่าง กม.156+850 – กม.158+160 RT. ปริมาณงาน 18,035.00 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 30/12/2563 สข1/3/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
383 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จำนวน 1,509 ต้น (งานซื้อหลักนำทางยางพารา) 28/03/2564 สข1/ซ1/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
384 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ตอน 1 ระหว่าง กม.1256+664 - กม.1256+876 ปริมาณงาน 1 แห่ง (244.00 เมตร) จำนวน 1 รายการ 06/04/2563 สข1/2/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
385 งานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ-พังลา ระหว่าง กม.1258+642 – กม.1270+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (57.00 ตร.ม.) จำนวน 2 รายการ 13/04/2563 สข1/1/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
386 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.6+500 - กม.7+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49 รายการ 29/09/2563 สข1/28/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
387 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงกำแพงเพชร แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/05/2563 สข1/22/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
388 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2 หลัง) 08/05/2563 สข1/25/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
389 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 – 8) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 หลัง 08/05/2563 สข1/24/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
390 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 – 6) หมวดทางหลวงหาดใหญ่ แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 หลัง 07/05/2563 สข1/23/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 376 ถึง 390 จาก 413 รายการ