f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
DOH Big Cleaning Day
ลงวันที่ 07/08/2566

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสตูล ร่วมทำกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ของกรมทางหลวง (DOH Big Cleaning Day) ประจำปี 2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 5ส. โดยมุ่งเน้นให้กิจกรรม 5ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สร้างมาตรฐาน และสร้างนิสัย เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนให้สอดคล้องตามหลักคุณธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประหยัดพลังงาน เป็นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน สร้างสัมพันธ์และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นการรองรับให้กรมทางหลวงเป็นองค์กรคุณธรรม


'