f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 27/11/2561

คณะผู้บริหาร

1 นายณรงค์ศักดิ์  นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล
2 นายประเสริฐ  จอมชิดกล่ำ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายปฏิบัติการ)
3 นายสำเริง  นวลศรี รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายวิศวกรรม)
4 นางเสาวนีย์  ตันติวิชช์ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร)

หัวหน้าหมวดฯในสังกัด

1 นายวรวรรธ  เสมอภพ หัวหน้าหมวดทางหลวงควนรู
2 นายสิทธิพร  แดงมาด หัวหน้าหมวดฯควนโดน
3 นายชัยเทพ  สาครวิเศษ หัวหน้าหมวดฯท่าแพ
4 นายสิทธิพร  แดงมาด รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดฯทุ่งหว้า

หัวหน้างาน

1 นายสมบูรณ์  ไชยสวัสดิ์ หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย
2 นายอภินัทธ์  หัตถประดิษฐ์ หัวหน้างานวางแผน
3 นายพิชัย  สุดแสน หัวหน้างานปรับซ่อม
4 นางชวนพิศ  หนูแก้ว หัวหน้างานสารบรรณ
5 นางสมพร  อิสโร หัวหน้างานการเงินและบัญชี
6 นางศุภรักษ์  หมุดระเด่น หัวหน้างานพัสดุและสัญญา
7 นางรื่นฤดี  จันคง หัวหน้างานสารสนเทศ

หัวหน้าหน่วย

1 นายสมบูรณ์  ไชยสวัสดิ์ หัวหน้าหน่วยต้นไม้
2 นายอภินัทธ์  หัตถประดิษฐ์ หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า

'