f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+300, กม.8+000 ? กม.11+125 เป็นตอนๆ ระยะทาง 6.125 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,500 ปุ่ม) 22/04/2567 318/-/67/130 แขวงทางหลวงสตูล
2 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู - ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.93+989 - กม.97+855 ระยะทาง 3.866 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/05/2567 สต 34/2567 แขวงทางหลวงสตูล
3 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ - สตูล ระหว่าง กม.7+100 - กม.9+270 ระยะทาง 2.170 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/05/2567 สต 35/2567 แขวงทางหลวงสตูล
4 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนเนียง - ปากบาง ระหว่าง กม.1+447 - กม.4+072 ระยะทาง 1.560 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (76 ต้น) 26/04/2567 สต 33/2567 แขวงทางหลวงสตูล
5 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 3 ระหว่าง กม.22+135 - กม.24+480 ระยะทาง 2.345 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (68 ต้น) 26/04/2567 สต 32/2567 แขวงทางหลวงสตูล
6 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.66+500 - กม.67+225 จ.สตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.725 กม.) 11/04/2567 สต 29/2567 แขวงทางหลวงสตูล
7 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.12+100 - กม.13+265 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.165 กม.) 11/04/2567 สต 28/2567 แขวงทางหลวงสตูล
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.81+780 - กม.83+820 ระยะทาง 2.040 กม. ปริมาณงาน 2.040 กม. 11/04/2567 สต 21/2567 แขวงทางหลวงสตูล
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.7+365 - กม.12+060 และ กม.16+190 - กม.16+965 จ.ตรัง ปริมาณงาน 1 แห่ง (5.470 กม.) 10/04/2567 สต 30/2567 แขวงทางหลวงสตูล
10 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 8 ระหว่าง กม.98+850 - กม.100+975 ระยะทาง 2.125 กม. ปริมาณงาน 42,820.00 ตร.ม. 10/04/2567 สต 25/2567 แขวงทางหลวงสตูล
11 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 3 ระหว่าง กม.115+050 - กม.116+975 ระยะทาง 1.925 กม. ปริมาณงาน 38,850.00 ตร.ม. 05/04/2567 สต 20/2567 แขวงทางหลวงสตูล
12 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.32+900 - กม.34+820 ระยะทาง 1.920 กม. ปริมาณงาน 39,100.00 ตร.ม. 05/04/2567 สต 27/2567 แขวงทางหลวงสตูล
13 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.42+430 - กม.44+500 ระยะทาง 2.070 กม. ปริมาณงาน 41,060.00 ตร.ม. 05/04/2567 สต 26/2567 แขวงทางหลวงสตูล
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+050 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.050 กม.) 05/04/2567 สต 31/2567 แขวงทางหลวงสตูล
15 จ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.2+145 - กม.3+860 (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง 1.715 กม. ปริมาณงาน 9,180.00 ตร.ม. 10/04/2567 สต 22/2567 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 15 จาก 193 รายการ