f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.4+000 - กม.20+000 และระหว่าง กม.28+000 - กม.54+775 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 149,862.00 ตร.ม. 22/06/2566 318/-/66/248 แขวงทางหลวงสตูล
62 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.3+000 - กม.9+000 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1,162 ตร.ม. จำนวน 3 รายการ 21/06/2566 - แขวงทางหลวงสตูล
63 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 421 ตอน ควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ - สตูล ระหว่าง กม.9+270 - กม.9+600 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1,089.00 ตร.ม. จำนวน 3 รายการ 21/06/2566 - แขวงทางหลวงสตูล
64 งานจ้างเหมาตัดหญ้า ทล.4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทยมาเลเซีย) ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+600 และทล. 4362 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+453 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นตอน ๆ 20/06/2566 318/-/66/239 แขวงทางหลวงสตูล
65 งานจ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.98+000 - กม.130+340 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 114,680.00 ตร.ม. 14/06/2566 318/-/66/232 แขวงทางหลวงสตูล
66 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ที่ กม.113+856 (แยกแป-ระเหนือ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/06/2566 - แขวงทางหลวงสตูล
67 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทยมาเลเซีย) ที่ กม.3+400 (แยกทางงอ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/06/2566 - แขวงทางหลวงสตูล
68 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยวและชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.64+560 - กม.65+860 ระยะทาง 1.300 กม. ปริมาณงาน 31 ต้น 31/05/2566 318/-/66/222 แขวงทางหลวงสตูล
69 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.26+020 - กม.26+933 ระยะทาง 0.913 กม. ปริมาณงาน 22 ต้น 06/06/2566 318/-/66/223 แขวงทางหลวงสตูล
70 งานจ้างเหมาทาสีน้ำพลาสติกบริเวณกำแพงคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู-ฉลุง ระหว่าง กม.123+800 - กม.126+600 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 4,172.83 ตร.ม. 01/06/2566 318/-/66/221 แขวงทางหลวงสตูล
71 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ชนิดที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทยมาเลเซีย) ระหว่าง กม.5+055 - กม.21+785 เป็นตอนๆ ระยะทาง 16.730 กม. ปริมาณงาน 902 ตัว 31/05/2566 318/-/66/220 แขวงทางหลวงสตูล
72 งานจ้างเหมาถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING) ทล.406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า-ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.0+200 - กม.3+500 ด้านซ้ายทางและขวาทาง และ ทล.4053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนเนียง-ปากบาง ระหว่าง กม.1+600 - กม.5+600 ด้านซ้ายทางและขวาทาง 21/02/2566 318/-/66/119 แขวงทางหลวงสตูล
73 งานจ้างเหมาทาสีน้ำพลาสติกบริเวณกำแพงคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู-ฉลุง ระหว่าง กม.109+619 - กม.118+993 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 4,161.46 ตร.ม. 27/03/2566 318/-/66/153 แขวงทางหลวงสตูล
74 จ้างเหมาทำการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.4+937 - กม.5+002 ปริมาณงาน 780.00 ตร.ม. จำนวน 2 รายการ 22/03/2566 318/-/66/148 แขวงทางหลวงสตูล
75 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ที่ กม.75+860 (แยกนาทอน) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 รายการ 22/03/2566 สต 26/2566 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 61 ถึง 75 จาก 195 รายการ