f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสตูล
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P67040007263
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.5+525 - กม.7+680, กม.9+835 - กม.10+185 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.505 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (73 ต้น)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 3,100,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 04/04/2567
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ