f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 01/10/2565

นายสมคเน  เสมทัพพระ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

นายนพดล  คงประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นายนพดล  คงประดิษฐ์

รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

 

นางกรีธา กี่อาริโย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายพิศาล  ขวัญปลอด

ผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสสงขลา

นายประสิทธิ์ จิตสุวรรณ

หมวดทางหลวงสทิงพระ

นายสันติ เกื้อหนุน

งานอำนวยความปลอดภัย

นายเทอดพงศ์  ชูสิงแค

งานไฟฟ้าฯ

นางระวีพรรณ จิตเวช

งานพัสดุและสัญญา

นางกมลวรรณ ประชุมชนะ

งานสารบรรณ

นายณรงค์ชัย  นรรัตน์

หมวดทางหลวงหาดใหญ่

นายทวีศักดิ์  หมัดหมาน

หมวดทางหลวงกำแพงเพชร

นายภานุพงค์ พุฒภักดี

งานแผนงาน

นายสันติ เกื้อหนุน

รักษาการในตำแหน่ง

งานปรับซ่อม

นางสาวจิรวรรณ แก้วกับทอง

งานการเงินและบัญชี

นางสุกัญญา ละอองสกุล

งานสารสนเทศ 

นายอนุวัฒน์ จันทร์คง

หมวดทางหลวงสิงหนคร

นายปรีชา สังทิพย์
หมวดทางหลวงคอหงส์

 

 

 

 


'