f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ขออนุญาตทำทางเชื่อม
ลงวันที่ 01/06/2566

การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวง เข้าสู่ที่ดินว่างเปล่า บ้านพักอาศัย  อาคารพาณิชย์  สถานีบริการน้ำมัน  สถานีบริการก๊าซ
หรือสถานีบริการ เชื้อเพลิงอื่นใด  ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของกรมทางหลวง 
(มาตรา 37)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

เมื่อผู้ใดมีความต้องการจะทำทางเชื่อมกับทางหลวงต้องมีการขออนุญาตทำทางเชื่อม ตาม พรบ.ทางหลวงมาตรา 37โดยมีรายละเอียดที่ต้องทราบดังนี้


อำนาจในการพิจารณาอนุญาต
1.รองอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง (อธิบดีกรมทางหลวง) เป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตให้ก่อสร้างทางเชื่อมทุกประเภทและทุกกรณี
2.ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง และ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง เป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตให้ก่อสร้างทางเชื่อมทุกประเภทที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามแบบมาตรฐาน 37/1 , 37/2 , 37/3 หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานกรมทางหลวง หากนอกเหนือจากแบบมาตรฐานเป็นอำนาจของ รองอธิบดีกรมทางหลวง
3.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง เป็นผู้มีอำนาจ อนุญาตให้ก่อสร้างทางเชื่อม เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง ในการเข้าสู่ที่ดินว่างเปล่า บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซ หรือสถานีบริการ เชื้อเพลิงอื่นใด ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของกรมทางหลวง


เงื่อนไขที่ทางผู้ขออนุญาตต้องทราบ
1.การขออนุญาตทำทางเชื่อมกับทางหลวง ผู้ขออนุญาตต้องมีที่ดินติดกับเขตทางหลวง โดยการยื่นขออนุญาตหากเจ้าของที่ดินไม่สามารถดำเนินการเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำแทนได้ พร้อมแสดงสำเนาเอกสารสิทธิครอบครองที่ดินที่ติดกับทางหลวง ในการยื่นขออนุญาต
2.ผู้ขออนุญาตต้องแสดงรายละเอียด ที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ทางจดหมายอิเล็คโทรนิคส์ หรือ เบอร์โทรศัพท์และโทรสาร ที่ใช้ติดต่อให้ชัดเจน ในหนังสือขออนุญาต กรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมประกอบการพิจารณางานขออนุญาต
3.กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและผู้ขออนุญาตจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ขออนุญาต ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
 3.1 หากผู้ยื่นคำขอไม่ได้เป็นผู้ขออนุญาต ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้ขออนุญาตจึงจะสามารถลงนามบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันได้ หากไม่เป็นตามข้อกำหนดนี้ กรมทางหลวงจะไม่รับเรื่องการขออนุญาตนั้น
 3.2เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ขออนุญาตจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
 3.3ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
4.เมื่อพิจารณางานขออนุญาตแล้วเกิดความไม่สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง จะประสานทางผู้ขออนุญาตเข้ามาชี้แจ้งให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยหากผู้ขออนุญาตไม่เข้ามาชี้แจ้งภายในระยะเวลา ตามที่มีการตกลงกันระหว่าง ผู้ขออนุญาตกับทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงไว้ ให้ถือว่าการพิจารณาเป็นอันสิ้นสุดลง
5.หมวดทางหลวงนัดหมายผู้ขออนุญาตตรวจสอบรูปแบบและจุดที่ขออนุญาตในวันยื่นคำขอหรือตามเบอร์โทร.ติดต่อที่ผู้ขออนุญาตให้ไว้ โดยจัดทำบันทึกนัดหมายที่สำนักงานหมวดทางหลวงและจะเริ่มนับเวลาดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณา นับแต่วันที่ได้นัดหมายตรวจสอบสถานที่ กรมทางหลวง ขอสงวนสิทธิ์กรณีหมวดทางหลวงอาจทำการนัดหมายตรวจสอบสถานที่ล่าช้า หากติดราชการสำคัญที่ไม่สามารถให้ผู้แทนอื่นไปได้และมีเอกสารชี้แจงผู้ขออนุญาตในวันที่จัดทำบันทึกนัดหมาย
6.เบื้องต้นผู้ขออนุญาตควรศึกษารายละเอียดการขออนุญาตได้จากทางเว็บไซต์ กรมทางหลวง www.doh.go.th หรือ โทรสอบถามได้ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสามารถโทรสอบถามได้ทาง 1586 เพื่อให้งานขออนุญาตเกิดความรวดเร็วและถูกต้อง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอทำทางเชื่อม สำหรับเข้า - ออก อาคารที่พักอาศัย ที่ดินว่างเปล่า เรือกสวนไร่นา 115 ดาวน์โหลด
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอทำทางเชื่อม สำหรับเข้า - ออก อาคารพาณิชย์ 97 ดาวน์โหลด
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอทำทางเชื่อม สำหรับเข้า - ออก สถานีบริการน้ำมัน 93 ดาวน์โหลด
หนังสือคำขออนุญาตสำหรับหน่วยงานราชการ 229 ดาวน์โหลด
หนังสือคำขออนุญาตสำหรับเอกชน 169 ดาวน์โหลด
แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทำทางเชื่อม สำหรับเข้า - ออก อาคารที่พักอาศัย ที่ดินว่างเปล่า เรือกสวนไร่นา 794 ดาวน์โหลด
แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทำทางเชื่อม สำหรับเข้า - ออก อาคารที่พักอาศัย ที่ดินว่างเปล่า เรือกสวนไร่นา 132 ดาวน์โหลด
แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทำทางเชื่อม สำหรับเข้า - ออก สถานีบริการน้ำมัน 132 ดาวน์โหลด
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ 107 ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง 363 ดาวน์โหลด

'