f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กรมทางหลวงก่อสร้าง “ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี” แล้วเสร็จ เชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางระหว่างไทย – มาเลเซีย

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ระหว่าง กม.7+800 - 22+000 ในพื้นที่ ต.กาเต๊าะ อ.หนองจิก - อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ระยะทาง 14.20 กิโลเมตร งบประมาณ 1,970 ล้านบาท แล้วเสร็จ และเปิดให้บริการแก่ประชาชนในการสัญจรแล้ว   พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จึงจำเป็นต้องบูรณาในการพัฒนาทุกภาคส่วน  ซึ่งรวมถึงการผลักดันให้มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน เพื่อเป็นการเสริมโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางมากขึ้น กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการก่อสร้างทางแนวใหม่มาตรฐานชั้นทางพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ทิศทางละ 2 ช่องจราจร ผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต มีเกาะกลางแบบเกาะร่องและแบบกําแพงคอนกรีตแบ่งทิศทางจราจร ก่อสร้างสะพาน 14 แห่ง พร้อมระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย โดยมีการแบ่งการก่อสร้างเป็น 5 ตอน ดังนี้ ตอน 1 เริ่มต้นที่ กม.7+800 - 9+900 พื้นที่ ต.กาเต๊าะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ระยะทาง 2.10 กม. รวมงานก่อสร้างสะพาน 3 แห่ง ตอน 2 เริ่มต้นที่ กม.9+900 - 12+050 ต.ลิปะสะโง และ ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี ระยะทาง 2.15 กม. รวมงานก่อสร้างสะพาน 2 แห่ง ตอน 3 เริ่มต้นที่ กม.12+050 - 15+000 พื้นที่ ต.ปูยุด และ ต.บาราเฮาะ อ.เมือง  จ.ปัตตานี ระยะทาง 2.95 กม. รวมงานก่อสร้างสะพาน 2 แห่ง  ตอน 4 เริ่มต้นที่ กม.15+000 - 18+500 พื้นที่ ต.บาราเฮาะ และ ต.สะดาวา อ.เมือง  จ.ปัตตานี ระยะทาง 3.500 กม. รวมงานก่อสร้างสะพาน 4 แห่ง ตอน 5 เริ่มต้นที่ กม.18+500 - 22+000 พื้นที่ ต.สะดาวา ต.คลองมานิง อ.เมือง และ ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ระยะทาง 3.50 กม. รวมงานก่อสร้างสะพาน 3 แห่ง   โครงการดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นการเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนของจังหวัดปัตตานี ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประสิทธิภาพ เหมาะสมกับศักยภาพ สอดคล้องกับวิถีชีวิต และความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ตามนโยบาย“คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง โดยประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)
title
กรมทางหลวง ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป

กรมทางหลวง ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประชาชนหลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันและเพื่อทำการเกษตร กรมทางหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคจึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” ปีที่ 19 โดยการประปาส่วนภูมิภาคได้ให้การสนับสนุนน้ำประปา เพื่อแจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานทางหลวง 18 แห่ง แขวงทางหลวง 104 แห่ง และหมวดทางหลวง 581 แห่งอธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า กรมทางหลวงได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ และบุคลากร ในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่อย่างทันท่วงที พร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานในพื้นที่ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งกรมทางหลวงจะดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไปและตามการร้องขอของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ประชาชนหรือหน่วยงานใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) 8 มีนาคม 2567ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
title
กรมทางหลวง เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขไฟป่าและไฟไหม้สองข้างทางหลวง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง พบเหตุโทรแจ้ง 1586

  นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างฤดูแล้งและมักประสบปัญหาไฟป่า ไฟไหม้หญ้าสองข้างทางหลวง ทำให้บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางระหว่างขับขี่ยานพาหนะและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้ทางได้ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและไฟไหม้หญ้าสองข้างทางหลวง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือดับไฟในการเฝ้าระวังเหตุไฟไหม้สองข้างทางหลวงอย่างใกล้ชิดและเตรียมรถบรรทุกน้ำให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมทั้ง ให้เข้มงวดกวดขันไม่ให้ผู้รับจ้างมีการจุดไฟเผาหญ้าและการเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาด อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า ในระหว่างขณะเกิดอัคคีภัยได้สั่งการให้หมวดทางหลวงในพื้นที่เข้าพื้นที่ดับไฟทันที พร้อมติดตั้งป้ายและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัยบริเวณสองข้างทางหลวง ตลอดจนสนับสนุนทุกหน่วยงานในพื้นที่ในการช่วยเหลือดับไฟเมื่อได้รับการร้องขอ ซึ่งหลังจากนั้นจะทำการสำรวจ ตรวจสอบ รายงานความเสียหาย ข้อเสนอแนะ วิธีป้องกันและแก้ไข เพื่อบูรณะฟื้นฟูสองข้างทางหลวง ให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาป่าหรือกระทำการใด ๆซึ่งก่อให้เกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เขตทางหลวง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทางหลวง หากประชาชนพบเห็นไฟป่าหรือไฟไหม้สองข้างทางหลวง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)