f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงสตูล จ้าเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 01/05/2567 18,365.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 01/05/2567 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนเนียง - ปากบาง ระหว่าง กม.1+447 - กม.4+072 ระยะทาง 1.560 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (76 ต้น) 24/05/2567 3,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 3 ระหว่าง กม.22+135 - กม.24+480 ระยะทาง 2.345 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (68 ต้น) 24/05/2567 3,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.66+500 - กม.67+225 จ.สตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.725 กม.) 24/05/2567 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 25/04/2567 33,973.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.12+100 - กม.13+265 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.165 กม.) 24/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.81+780 - กม.83+820 ระยะทาง 2.040 กม. ปริมาณงาน 2.040 กม. 21/05/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.7+365 - กม.12+060 และ กม.16+190 - กม.16+965 จ.ตรัง ปริมาณงาน 1 แห่ง (5.470 กม.) 24/05/2567 79,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 8 ระหว่าง กม.98+850 - กม.100+975 ระยะทาง 2.125 กม. ปริมาณงาน 42,820.00 ตร.ม. 22/05/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 3 ระหว่าง กม.115+050 - กม.116+975 ระยะทาง 1.925 กม. ปริมาณงาน 38,850.00 ตร.ม. 21/05/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 18/04/2567 6,110.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 18/04/2567 18,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.32+900 - กม.34+820 ระยะทาง 1.920 กม. ปริมาณงาน 39,100.00 ตร.ม. 24/05/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.42+430 - กม.44+500 ระยะทาง 2.070 กม. ปริมาณงาน 41,060.00 ตร.ม. 22/05/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,674 รายการ