f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
ลงวันที่ 16/02/2567
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสมคเน เสมทัพพระ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 นายนพดล คงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ นางกรีธา กี่อาริโย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมสวมใส่ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย รณรงค์ให้เกิดค่านิยามการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย และ รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย ณ สำนักงานแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

'