f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
การมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.9+055 – กม.10+175
ลงวันที่ 05/03/2567

ตามที่ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง
ระหว่าง กม.9+055 – กม.10+175 ระยะทาง 1.120 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 40,000,000.00 บาท ในท้องที่ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อโครงการฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประกอบในการดำเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  
เพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ในวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยโอน ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา


'