f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
การมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.28+420 - กม.28+979
ลงวันที่ 07/03/2567

ตามที่ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง
ระหว่าง กม.28+420 - กม.28+979 ระยะทาง 0.559 กิโลเมตร เพื่อขยายช่องจราจรเป็น 6 ช่อง ก่อสร้างทางเท้าและระบบระบายน้ำสองข้างทาง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย วงเงินงบประมาณ 40,000,000.00 บาท ในท้องที่ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อโครงการฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประกอบในการดำเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ วัดควนลัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย นายสมคเน เสมทัพพระ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ได้มอบหมายให้ นายนพดล คงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานในการจัดการประชุมฯ และได้รับเกียรติจาก นายพรเทพ ธีระกุล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 เป็นวิทยากรในการบรรยายแบบการก่อสร้าง 


'