f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
กรมทางหลวงก่อสร้าง “ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี” แล้วเสร็จ เชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางระหว่างไทย – มาเลเซีย
ลงวันที่ 11/03/2567

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ระหว่าง กม.7+800 - 22+000 ในพื้นที่ ต.กาเต๊าะ อ.หนองจิก - อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ระยะทาง 14.20 กิโลเมตร งบประมาณ 1,970 ล้านบาท แล้วเสร็จ และเปิดให้บริการแก่ประชาชนในการสัญจรแล้ว

 

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จึงจำเป็นต้องบูรณาในการพัฒนาทุกภาคส่วน  ซึ่งรวมถึงการผลักดันให้มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน เพื่อเป็นการเสริมโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางมากขึ้น กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการก่อสร้างทางแนวใหม่มาตรฐานชั้นทางพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ทิศทางละ 2 ช่องจราจร ผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต มีเกาะกลางแบบเกาะร่องและแบบกําแพงคอนกรีตแบ่งทิศทางจราจร ก่อสร้างสะพาน 14 แห่ง พร้อมระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย โดยมีการแบ่งการก่อสร้างเป็น 5 ตอน ดังนี้

ตอน 1 เริ่มต้นที่ กม.7+800 - 9+900 พื้นที่ ต.กาเต๊าะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ระยะทาง 2.10 กม. รวมงานก่อสร้างสะพาน 3 แห่ง

ตอน 2 เริ่มต้นที่ กม.9+900 - 12+050 ต.ลิปะสะโง และ ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี ระยะทาง 2.15 กม. รวมงานก่อสร้างสะพาน 2 แห่ง

ตอน 3 เริ่มต้นที่ กม.12+050 - 15+000 พื้นที่ ต.ปูยุด และ ต.บาราเฮาะ อ.เมือง 

จ.ปัตตานี ระยะทาง 2.95 กม. รวมงานก่อสร้างสะพาน 2 แห่ง 

ตอน 4 เริ่มต้นที่ กม.15+000 - 18+500 พื้นที่ ต.บาราเฮาะ และ ต.สะดาวา อ.เมือง 

จ.ปัตตานี ระยะทาง 3.500 กม. รวมงานก่อสร้างสะพาน 4 แห่ง

ตอน 5 เริ่มต้นที่ กม.18+500 - 22+000 พื้นที่ ต.สะดาวา ต.คลองมานิง อ.เมือง และ ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ระยะทาง 3.50 กม. รวมงานก่อสร้างสะพาน 3 แห่ง

 

โครงการดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นการเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนของจังหวัดปัตตานี ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประสิทธิภาพ เหมาะสมกับศักยภาพ สอดคล้องกับวิถีชีวิต และความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ตามนโยบายคมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง โดยประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'