f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ระหว่าง กม.1253+440 - กม.1256+521 LT. จ.สงขลา ปริมาณงาน 3.081 กม. จำนวน 12 รายการ 22/04/2567 สข1/28/2567 ลว.16 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
17 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.9+055 - กม.10+175 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 37 รายการ 22/04/2567 สข1/27/2567 ลว.16 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
18 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11800 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.28+420 - กม.28+979 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 46 รายการ 22/04/2567 สข1/26/2567 ลว.26 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
19 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน หาดใหญ่ - ปากช่อง - จะนะ ระหว่าง กม.11+900 - กม.34+200 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (กิ่งเดี่ยว 101 ต้น) 19/04/2567 สข1/25/2567 ลว.15 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
20 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - ม่วงงาม ตอน 3 ระหว่าง กม.121+540 - กม.123+030 จ.สงขลา ปริมาณงาน 29,011 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 17/04/2567 สข1/31/2567 ลว 17 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
21 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - จะนะ ระหว่าง กม.18+440 - กม.22+870 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 4.430 กม. จำนวน 12 รายการ 17/04/2567 67049243140 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
22 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ.สงขลา ปริมาณงาน 4,978 อัน 11/04/2567 สข1/18/2567 ลว.13 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
23 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 408 ตอนม่วงงาม - ทุ่งหวัง ตอน 5 ระหว่าง กม.161+163 - กม.162+190 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 สข1/14/2567 ลว 9 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
24 งานป้ายข้างทางบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0101 ตอน หาดใหญ่ - ปากช่อง ระหว่าง กม.9+000 - กม.18+267 (เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - จะนะ ระหว่าง กม.18+267 - กม.33+750 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 249 ตร.ม. 11/04/2567 สข1/13/2567 ลว 9 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
25 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31310 งานหมุดสะท้อนแสง บนทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.0+100 - กม.6+500 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา 11/04/2567 67049051479 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
26 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา ระหว่าง กม.0+175 - กม.1+376 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 สข1/17/2567 ลว.13 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
27 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ปี 2567 รหัสงาน 33210 งานป้ายข้างทางบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ระหว่าง กม.1218+664 - กม.1249+359 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 370.00 ตร.ม. 09/04/2567 สข1/12/2567 ลว. 9 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
28 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บน ทล. 407 ตอน ควนหิน - เขารูปช้าง ระหว่าง กม.21+000 - กม.21+915 ทล. 408 ตอนม่วงงาม - ทุ่งหวัง ระหว่าง กม.168+140 - กม.168+510 และทล.414 ตอนน้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.0+095 - กม.0+638 (บริเวณแยกน้ำกระจาย) จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2567 สข1/11/2567 ลว.8 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
29 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ตอน 3 ระหว่าง กม.10+768 - กม.12+145 จ.สงขลา ปริมาณงาน 30,340 ตร.ม. 04/04/2567 สข1/15/2567 ลว. 9 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
30 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - จะนะ ระหว่าง กม.36+000 - กม.42+898 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 63,845 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ 03/04/2567 67049078378 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 283 รายการ