แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 27/06/2565 การสำรวจระดับความพึงพอใจ ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (คค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 15/06/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 31/05/2565 รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ 30
4 18/05/2565 ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น
5 19/04/2565 ต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา คลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ
6 30/12/2564 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้
7 25/11/2564 บริจาคน้ำแร่ ให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดปัตตานี เพื่อให้บริการแก่ ผู้กักตัวเพื่อรักษาโรคระบาดโควิด-19
8 09/07/2564 การสำรวจระดับความพึงพอใจ ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการ ของกระทรวงคมนาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9 21/04/2564 Online Survey ทุกความเห็น มีความหมาย กรมทางหลวง ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของคู่มือสำหรับประชาชน โดยผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม สามารถสแกน QRcode เพื่อตอบแบบสอบถามฯ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
10 22/12/2563 มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงประจำปี 2563
11 14/05/2563 ประกาศแขวงทางหลวงปัตตานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ครั้งที่ 2
12 14/04/2563 ประกาศแขวงทางหลวงปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
13 14/02/2563 ประกาศแขวงทางหลวงปัตตานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนพิการ)
14 20/01/2563 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงปัตตานี
15 06/01/2563 มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงประจำปี 2562