วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ประกาศแขวงทางหลวงปัตตานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ครั้งที่ 2
ลงวันที่ 14/05/2563

ตามประกาศแขวงทางหลวงปัตตานี ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี ได้มีประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน โดยได้เรียกผู้ขึ้นบัญชีในลำดับที่ 1 มารายงานตัวแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นั้น
เนื่องจากแขวงทางหลวงปัตตานี มีลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงานว่างอีก 1 ตำแหน่ง จึงมีความประสงค์จะจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงานเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ขึ้นบัญชีในลำดับที่ 2 ไปรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงานต่อไป รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศแขวงทางหลวงปัตตานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน 203 ดาวน์โหลด
ประกาศแขวงทางหลวงปัตตานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ครั้งที่ 2 184 ดาวน์โหลด

'