แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ประกาศกรมทางหลวง เรื่องช่องมางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทางหลวง พ.ศ. 2566 และคำสั่งกรมทางหลวง เรื่องสำหรับการปฏิบัติหน่าที่โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันที่ 14/02/2566

ประกาศกรมทางหลวง เรื่องช่องมางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทางหลวง พ.ศ. 2566 และคำสั่งกรมทางหลวง เรื่องสำหรับการปฏิบัติหน่าที่โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทางหลวง เรื่องช่องมางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทางหลวง พ.ศ. 2566 และคำสั่งกรมทางหลวง เรื่องสำหรับการปฏิบัติหน่าที่โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 44 ดาวน์โหลด

'