แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
***ประชาสัมพันธ์ทางเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกบานา***
ลงวันที่ 04/04/2566
***ประชาสัมพันธ์ทางเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกบานา***
ตามที่แขวงทางหลวงปัตตานี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้างเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ตอน 2 บริเวณ กม.107+776 ตามสัญญาจ้าง ที่ ปน 3/2566 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ได้รับการขยายเวลาก่อสร้างกรณีหยุดเทศกาลปีใหม่ 2566 จำนวน 7 วัน ทำให้สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 2 สิงหาคม 2566 ซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว อาจส่งผลกระทบทำให้ผู้ใช้เส้นทางและผู้อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเกิดความไม่สะดวกได้ นั้น
แขวงทางหลวงปัตตานี จึงขอประชาสัมพันธ์การปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณทางแยกบานา (ระยะที่ 2) ให้กับประชาชน และชุมชนท้องถิ่นรับทราบ รายละเอียดตามรูปภาพแผนผังการเบี่ยงการจราจรฯ (ระยะที่ 2) แนบ ดังนี้
1. สำหรับผู้ที่จะเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 4356 บ้านแหลมนก เพื่อเดินทางไปฝั่ง อ.หาดใหญ่/จ.สงขลา ให้เลี้ยวซ้ายบริเวณทางแยก และไปกลับรถ (U-TURN) บนทางหลวงหมายเลข 42 บริเวณจุดกลับรถ กม.109 (ตลาดบานา) และโปรดระมัดระวังเนื่องจากมีการเบี่ยงช่องจราจรจาก 2 ช่อง เหลือเพียง 1 ช่อง ให้รถวิ่งสวนทาง ซึ่งจะมีการติดตั้งอุปกรณ์แบ่งช่องจราจรไว้ตลอดแนว เป็นระยะทางประมาณ 360 เมตร ก่อนถึงทางแยก
2. สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก จ.นราธิวาส เพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4356 ไปบ้านแหลมนก ให้มุ่งตรงไปบนทางหลวงหมายเลข 42 ผ่านบริเวณแยกบานา และกลับรถ (U-TURN) บนทางหลวงหมายเลข 42 กม.106+900 (บริเวณปั๊ม ปตท.บานา)
3. สำหรับผู้ที่เดินทางใช้เส้นทางตรง บนทางหลวงหมายเลข 42 ฝั่งขาล่องใต้ (SB) ไปจังหวัดนราธิวาส โปรดระมัดระวัง เนื่องจากมีการเบี่ยงช่องจราจรจาก 2 ช่อง เหลือเพียง 1 ช่อง สามารถวิ่งตรงผ่านแยกได้ บนถนนคอนกรีตที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ระยะทางประมาณ 350 เมตร และจากจุดเริ่มเบี่ยงเข้าถนนคอนกรีตเป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร ผู้เดินทางสามารถเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4356 ไปบ้านแหลมนก ซึ่งเป็นทางเบี่ยงให้รถวิ่งสวนทาง และมีการติดตั้งอุปกรณ์แบ่งช่องจราจรไว้ตลอดแนวเป็นระยะทางประมาณ 360 เมตร
4. สำหรับผู้ที่เดินทางใช้เส้นทางตรง บนทางหลวงหมายเลข 42 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร (NB) สามารถวิ่งตรงผ่านแยกได้ตามปกติ
อนึ่ง หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อประสานงานโดยตรงกับผู้ควบคุมงานโครงการดังกล่าว ได้ที่ นายนคร ประยูรสวัสดิ์เดช โทรศัพท์ 086-3753167 หรือติดต่อประสานงานผ่านมายังแขวงทางหลวงปัตตานี โทรศัพท์ 073-336051 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586
แขวงทางหลวงปัตตานี ต้องขออภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และประชาชนในบริเวณ 2 ข้างทางในความไม่สะดวกในระหว่างการก่อสร้างมา ณ โอกาสนี้ด้วย และจะดำเนินการงานโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามกำหนด เพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไป
ขอบคุณครับ

'