แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
โครงการรถบรรทุกสีขาว ของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 04/07/2562

'