f
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4168 ตอนควบคุม 0200 ตอนปะลุกาสาเมาะ - ตะโละดือรามัน ที่ กม.7+088 จำนวน 8 รายการ 05/03/2564 63,853.28 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปัตตานี จัดซื้อยาง จำนวน 3 รายการ 03/03/2564 28,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ระวห่าง กม.90+000 - กม.93+450 ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 3 รายการ 03/03/2564 825,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 01/03/2564 200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปัตตานี น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 01/03/2564 50,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 02/03/2564 108,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 02/03/2564 49,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงปัตตานี แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณบ้านข่าลิง จำนวน 4 รายการ 02/03/2564 684.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนปัตตานี - ยะลา ระหว่าง กม.11+800 - กม.13+120 ระยะทาง 1.320 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 35 รายการ 22/02/2564 37,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปัตตานี จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 22/02/2564 12,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงปัตตานี จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 22/02/2564 250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงปัตตานี วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 22/02/2564 300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อถังขยะแบบติดล้อ พร้อมบานสวิงแบบเปิดปิดได้ ขนาด 240 ลิตร 22/02/2564 45,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการปรับระดับ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ระหว่าง กม.98+160 - กม.98+568(LT.,RT.) ระยะทาง 0.408 กิโลเมตร จำนวน 3 รายการ 22/02/2564 291,814.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 22/02/2564 197,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 952 รายการ