แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 11/08/2565 4,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปัตตานี งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/08/2565 980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปัตตานี งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/08/2565 11,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 4.80x2.40 ม. 11/08/2565 2,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปัตตานี งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/08/2565 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 08/08/2565 290,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงปัตตานี งานซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 08/08/2565 195,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการถางป่า (Clearing) ทล.42 ตอนควบคุม 0202 ตอนยาง-บ้านดี ระหว่าง กม.90+000 - กม.99+616 ปริมาณงาน 55,972.06 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 08/08/2565 279,860.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (Grass Cutting) ทล.43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด-มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.74+397-กม.94+500 ปริมาณงาน 345,764.50ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 08/08/2565 207,458.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 08/08/2565 50,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 04/08/2565 79,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 05/08/2565 347,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงปัตตานี ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 04/08/2565 2,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 04/08/2565 11,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 04/08/2565 4,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,453 รายการ